Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Rada rodziców

Treść

Rada rodziców Przedszkola Miejskiego nr 9 ustala skadkę na Komitet Rodzicielski w wysokości 50 zł. Możliwość wpłaty w dwóch ratach po 25 zł.

Wpłatę za pierwsze półrocze proszę dokonać do 30 listopada 2020 r.

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 9 W ŚWINOUJŚCIE

Opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572/ ze zmianami/Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz.542/

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

 1. Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 9 zwana dalej „Radą”, reprezentuje ogół rodziców wychowanków Przedszkola Miejskiego nr 9 w Świnoujściu
 2. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu przedszkola i niniejszego regulaminu.

§ 2.

 1. W skład Rady Rodziców wchodzi tylu członków, ile jest oddziałów w przedszkolu.
 2. Kadencja rady trwa 1 rok.
 3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w trakcie kadencji ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład rady.
 4. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w wyborach jawnych.

II. Wybory do rady.

§ 3.

 1. Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie we wrześniu na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
 2. Rodzice dzieci danego oddziału zgromadzeni na zebraniu wybierają spośród siebie Radę oddziałową (jedno dziecko może w wyborach reprezentować tylko jeden rodzic).
 3. Rada oddziałowa powinna liczyć, co najmniej 3 osoby.

§ 4.

Wybory rad oddziałowych odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty.

§ 5.

Rada oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady rodziców przedszkola.

§ 6.

 1. Podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia należy do obowiązków dyrektora.
 2. Pierwsze posiedzenie rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

III. Skład i struktura rady.

§ 7.

Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego rady, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 8.

 1. Przewodniczący rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje radę na zewnątrz.
 2. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
 3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację rady i protokołowanie jej posiedzeń.

IV. Posiedzenia rady.

§ 9.

 1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie nie rzadziej niż 3 razy w roku.
 2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący, powiadamiając członków rady, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym bez zachowania 7-dniowego terminu.
 3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy 1/3 składu rady oraz na wniosek dyrektora lub rady pedagogicznej.
 4. Posiedzenia Rady są protokołowane i stanowią dokumentację przedszkola przechowywaną w kancelarii placówki.

§ 10.

 1. W posiedzeniach Rady bierze udział z głosem doradczym dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
 2. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.

V. Kompetencje rady

§ 11.

 1. Uchwalanie regulaminu Rady.
 2. Zakres działań Rady:
  • Współudział w realizacji zadań przedszkola;
  • Organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu rozwoju przedszkola,
  • Popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w placówce i działaniach dydaktycznych,
  • Organizowanie prac społeczno-użytecznych na rzecz przedszkola,
  • Pomoc dyrektorowi i radzie pedagogicznej w realizowaniu funkcji placówki, w podnoszeniu jakości pracy,
  • Uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola oraz podejmowanie prac służących zdobywaniu funduszy na rzecz placówki,
  • Wzbogacenie wyposażenia przedszkola,
  • Współudział w organizowaniu zajęć dodatkowych dla dzieci,
  • Udział w organizowaniu pomocy humanitarnej i działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej oraz sportowej dzieci,
  • Opiniowanie pracy nauczyciela,
  • Opiniowanie podjęcia działalności w przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację.
  • Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do wychowanków, realizowanego przez nauczycieli, programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci i rodziców,
  • Przyjmowanie do wiadomości planu nadzoru oraz informacji przedstawionej przez dyrektora przedszkola o jego realizacji.
 3. Rada może występować do organu prowadzącego, organu nadzoru, dyrektora i rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami, dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
 4. Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową przedszkola.

VI. Podejmowanie uchwał.

§ 12.

 1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

§ 13.

Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§ 14.

Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

VII. Zasady działalności finansowej.

§ 15.

 1. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.
 2. Środki finansowe przeznaczone są w szczególności na:
  • Organizowanie imprez kulturalno – oświatowych i wycieczek dla dzieci,
  • Finansowanie upominków oraz imprez okolicznościowych organizowanych dla dzieci,
  • Finansowanie materiałów piśmiennych i dydaktycznych dla dzieci,
  • Inne wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania przedszkola.
 3. Rada udziela pełnomocnictwa dyrektorowi przedszkola do działania w sprawach objętych przedmiotem działania Przedszkola.

VIII. Postanowienia końcowe.

§ 16.

 1. W realizacji swoich zadań rada współpracuje z funkcjonującą w placówce radą pedagogiczna.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
98484