Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁAT

Treść

DRODZY RODZICE

Na podstawie Uchwały Nr LXX/546/2022 Rady Miasta Świnoujście z dnia 24 listopada 2022 r. (Dz. Urz. Woj. 2022.5602 ogłoszony: 08.12.2022) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez Gminę Miasto Świnoujście publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach

informujemy, że z dniem 01.01.2023 wzrosła opłata za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa w § 1 w/w uchwały, a jej wysokość wynosi od dnia 01.01.2023r. 1,14 zł (słownie: jeden złoty czternaście groszy) za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

 W miesiącu maju zostanie dokonana korekta w opłatach za pobyt dziecka w przedszkolu.

https://bip.um.swinoujscie.pl/uchwala/35252/uchwala-nr-lxx-546-2022

98489